svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Cionas gudro protokoli

Jeb­ku­rai pļā­pā­ša­nai mēs da­rī­sim ga­lu, to­ties kat­ras do­mas no­zī­mi pār­ru­nā­sim un stāvok­li ap­gais­mo­sim, iz­man­to­jot sa­lī­dzi­nā­ju­mus un at­zi­nu­mus. Šā­dā kār­tā mēs pa­rādī­sim sa­vu sis­tē­mu mū­su pa­šu un lēt­ti­cī­go uz­tve­res gais­mā. Jā­at­zī­mē, ka cil­vē­ku ar ļau­niem in­stin­ktiem ir daudz vai­rāk ne­kā ar la­bām īpa­šī­bām, tā­dēļ valsts pār­val­dē ar var­mā­cī­bu un te­ro­ru var sa­sniegt daudz vai­rāk ne­kā ar zi­nāt­nis­ki pa­ma­to­tiem pa­skaidro­ju­miem. Ik­viens cil­vēks tie­cas pēc va­ras, ik­vie­nam gri­bē­tos kļūt par pat­valdnie­ku, dik­ta­to­ru, ja vien viņš to spē­tu. Tur­klāt ti­kai re­tais ne­bū­tu spē­jīgs upu­rēt vis­pā­rē­jo lab­klā­jī­bu per­so­nis­ka­jiem la­bu­miem.

Cionas gudro protokoli
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://quickr.me/CYCWpoe

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru