svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Bībeles stāsti, Zenons Kosidovskis

Poļu autora Zenona Kosidovska grāmata «Bībeles stāsti» nav pētījums, kurš pilnībā aptvertu visu Bībeli. Z. Kosidovskis aprobe­žojas ar Vecās Derības tekstu analīzi, galvenokārt pievērsdamies tām Bībeles nodaļām, kuras nosacīti varētu dēvēt par vēsturiskām. Tās ir piecas Mozus grāmatas, Jozuas un Soģu grāmatas, četras Ķēniņu grāmatas, Ezras, Nehemijas un Ijaba grāmatas, kā arī atsevišķi Bībeles nostāsti, piemēram, par Esteri, Tobiju, Jūdīti un citi.

Autors izvirzījis sev lielu un sarežģītu uzdevumu: pakļaut tās tekstu rūpīgai vēsturiskai analīzei un tādā veidā pierādījis, ka Bībele nav nekas cits kā senu tautas nostāstu un leģendu konglomerāts, kurus sakopojuši un reliģiozā garā pārstrādājuši senebreju teologi. Autors parāda, ka Bībelē atro­dams viss, ko vien vēlamies, ieskaitot arī vēstures patiesībai atbilsto­šus momentus.

Iepazīstoties ar Z. Kosidovska grāmatu, vispirms uzmanību pievērš savdabīgā divsleju izklāsta forma. Kosidovskis sākumā pārstāsta iztirzājamās Bībeles nodaļas saturu, reizēm to pastiprinādams ar burtiskiem izrakstiem, bet pēc tam sniedz tā komentējumu. Tas dod iespēju lasītājam vispirms iepazīties ar autentisko Bībeles tekstu. šāda iespēja ļoti vērtīga lasītā­jam, kuru interesē reliģijas vēstures jautājumi. Tiesa, šeit mēs sasto­pamies ar vienu Z. Kosidovska īpatnību: tur, kur vēstures un arheo­loģijas ziņas atļauj spilgtāk izzīmēt sadzīves ainas un notikumus tajā laikmetā, ar kuru saistīts viens vai otrs Bībeles nostāsts, autors iz­manto šīs ziņas.

Bībeles stāsti, Zenons Kosidovskis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/bibelesstasti.zip

http://uploadingit.com/d/9NEIY2UNCFNPNKYM (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru